ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА „ДОМАКИНИ” ЕООД

  1. Данни за Доставчика

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Домакини” ЕООД, наричан по-долу Доставчик и Потребителите на електронни, интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.domakini.bg, блога и мобилната версия на сайта. За да използва услугите на Domakini.bg, Потребителят следва да извърши регистрация в Сайта, с което се счита, че изцяло се съглясява и приема, като се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Чл. 2 „Домакини“ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя Миладинови, N 57; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200062630, електронна поща office@domakini.bg.

Чл. 3 Всеки Потребител следва да прочете Общите условия, преди да използвате този уеб сайт, счита се, че ако използвате този уеб сайт, то Вие приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не сте съгласни и не приемате Общите условия на сайта, не използвайте този уеб сайт.

  1. Дефиниции

Чл. 4 Доставчик – “Домакини” ЕООД, предлагащи услуги на платформата за електронна търговия domakini.bg.

Чл. 5 Платформата/сайта – домейна domakini.bg, неговият блог или мобилното приложение domakini.bg

Чл. 6 Потребител всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща услуги и извършва всякакви други действия чрез нея.

Чл. 7 Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.)

Чл. 8 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между domakini.bg и Потребителя, чрез който Потребителя заявява на Доставчика, през Платформата, намерението си за купуване на Услуги от Платформата.

Чл. 9 Продукт(-и) и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Потребител и Доставчик през Платформата.

Чл. 10 Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

Чл. 11 Транзакция – действието от страна на Доставчика по възстановяване на платена от Потребителя сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

Чл. 12 Бисквитки/Cookies – Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете и се съхранява във браузъра на Потребителя или мобилно приложение, което  той използва за достъп до интернет.

III. Условия за използване на Сайта

Чл. 13 (1) Всеки Потребител при извършването на регистрация на Сайта и с поставяне на отметка в празното поле “ Приемам политиката за защита на лични данни”, потвърждава и декларира съгласието си, за това предоставените от него лични данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и използвани от Домакини и трети лица, с които Домакини има договорни отношения, счетоводна кантора, куриерски фирми, банки и други, относно изпълнението на поръчаната услуга, както и за маркетингови и рекламни цели, участие в промоции, томболи и игри организирани от Домакини, както и за други незабранени от законодателството цели

Чл. 13 (2) В случай, че Потребителят не маркира празното поле “Приемам политиката за защита на лични данни”, извършването на поръчка за почистване или регистрация в Сайта няма да бъде възможно.

Чл. 14 (1) Право да използват услугите на сайта- Domakini.bg, собственост на Доставчика имат всички дееспособни и пълнолетни граждани на Република България.

Чл. 14 (2) Предлаганите услуги на Сайта на Domakini.bg се предоставят „във вида, в който са публикувани като Доставчика не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

Чл. 15 (1) Доставчикът не носи отговорност и не се ангажира за претърпени загуби, вреди и/или пропуснати ползи, от какъвто и да било вид, размер, които са настъпили след, в резултат на или поради използване или невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта domakini.bg.  Статусът за направената от него поръчка, Потребителят може да следи в профила си или на електронната си поща.

Чл. 15 (2) Доставчикът не се ангажира със срокове за отговаряне, относно отправени запитвания, въпроси, коментари от Потребители.

Чл. 15 (3) Доставчикът не носи отговорност в случай, че в резултат на използване на сайта на Domakini.bg, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт, поправка или загуба на информация или други разходи, отстраняването на които са изцяло за сметка на Потребителя.

Чл. 16 (1) Оn-line системата за покупки през Сайта отразява свободните дни и часове към актуалния момент на проверката. Възможно е свободен ден, час и персонал, който към момента на поръчката, е отразен като „наличен”/свободен, в последствие да се окажат заети – час/ден/персонал или всички и заявката да не може да  бъде изпълнена, съответно услугата да не може да бъде доставена. При всички такива случаи,  Доставчикът се ангажира да уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността/ невъзможността/промяната за доставка на заявената през Оn-line системата услуга.

Чл. 16 (2) Възможно е параметрите (срок/ден/персонал) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Доставчикът се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на посещението.

Чл. 17  Потребителят следва да се свърже със сътрудник на Доставчика на посочените данни за контакт (office@domakini.bg), при промяна на данни на фактура, адрес, вид плащане или други, до датата на изпълнение на услугата. След изпълнението на поръчката/услугата, промени не могат да бъдат извършвани.

Чл. 18  За да използва услугите на Domakini.bg Потребителят следва да си осигури достъп до интернет мрежата, чрез модем, компютър, телефон, таблет или друго средство за достъп, като Доставчикът не носи отговорност за електронното оборудване на потребителя, за смущения или технически проблеми, възпрепятстващи достъпа и използването на сайта.

Чл. 19 (1) Потребителят е задължен при регистрация в сайта или при подаване на заявка за услуги да предостави вярна, точна и пълна информация, като следва да попълни коректно, вярно и точно всички задължителни полета на формата за регистрация.

Чл. 19 (2) В случай на невярно, неточно, непълно или некоректно представена информация, Доставчикът не носи отговорност за неизпълнена заявка за услуга, като Доставчикът има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

Чл. 20 (1) Потрeбителят чрез маркиране на отметката „Желая да ми бъдат изпращани рекламни стобщения”, се съгласява да получава рекламна информация относно услуги, планове, маркетинг и промоционални съобщения, на Доставчика.

Чл. 20 (2) В случай, че не желае да получава подобна информация, Потребителят, следва изрично да не маркира отметката „Желая да ми бъдат изпращани рекламни стобщения” или да се откаже от получаването на тази информация, чрез формата за контакт, посочени в Сайта.

IV. Защита на личните данни

 Чл. 21 (1)  “Домакини” ЕООД с ЕИК 200062630, в качеството си на Администратор на лични данни има право да получава лични данни от лицата, за които се отнасят тези лични данни. „Домакини” ЕООД е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”, с Удостоверение с идентификационен номер 303005, издадено от Комисията за защита на лични данни

Чл. 21 (2) Личните данни, които Потребителят предоставя на Домакини” ЕООД, които в последствие се обработват и съхраняват от страна на „Домакини” ЕООД, са съобразени с Общия Регламент (ЕС) 2016/679, на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, известен като GDPR, Закона за защита на лични данни и Закона за електронната търговия

Чл. 22 Лични данни за рекламни или промоционални цели, не се предоставят на трети лица, с изключение на счетоводна кантора, банка, куриерски фирми (в случай на корекспонденция), застрахователни компании. Личните данни, които могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт.

Чл. 23 Всяко физическо/юридическо лице има право по всяко време на достъп  до отнасящи се до него лични данни, посредством подаване на писмено заявление за това. Всяко физическо/юридическо лице има право, по всяко време, да изиска/поиска/желае  личните му данни да бъдат заличени, коригирани или блокирани от Доставчика, ако те не отговарят на изискванията на ЗЗЛД.

Чл. 24 Доставчикът, обработва добросъвестно и законосъобразно всички лични данни във връзка със своята дейност продажба и предоставяне на услуги за населението, като не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.  Доставчикът е администратор на лични данни, който е установен на територията на Република България.

Чл. 25 Доставчикът се задължава да отговаря и защитава информацията относно личните данни на Потребителите, освен в случаи на злоупотреби от трети лица или непреодолима сила.

Чл. 26 Възможно е на сайта на Доставчика да бъдат предоставени линкове и банери към сайтове на трети лица. Възможно е тези сайтове да изглеждат или наподобяват сайта на Доставчика, но те всъщност се предоставят от трети лица, върху които Доставчика, няма контрол и не носи отговорност, за случаите при които Вие като Потребители може да предоставите лична информация на тези сайтове.

Чл. 27 „Домакини” ЕООД, обработва само лични данни, за които Потребителят е дал своето изрично съгласие, данните му като физическо или юридическо лице да бъдат обработвани. При липса на такова изрично съгласие, Доставчика, няма право и не обработва данните на физическо или юридическо лице. С предоставянето на личните си данни, Потребителя, дава своето изрично съгласие те да бъдат обработвани от Доставчика.

Чл. 28 Доставчика полага добросъвестно грижа за опазване на личните данни и чувствителна информация на потребителите от неоторизиран достъп от трети лица, включително чрез разумна степен на електронна защита и чрез прилагане на работни процедури и правила за достъп на персонала до лични данни на Потребителите, тяхното обработване и съхранение. В случай на установен неоторизиран достъп до личните им данни Доставчика се задължава да уведоми своевременно Потребителите.

Чл. 29 Доставчика не събира и не съхранява на платформата на domakini.bg данни за банкови сметки на потребителите. Всички плащания се извършват чрез оператор на платежни услуги и/или банка и Доставчика няма достъп до данните, свързани с тях.

Чл. 30 Доставчикът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове и на IP адреса на Потребителя на сървъра на https://superhosting.bg и в хостинг акаунта при тях.

Чл. 31 (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, личните му данни да бъдат обработвани за целите на настоящия договор.

Чл. 31 (2) Подробна информация относно обработването на личните данни, тяхното съхранение, срок за съхранение, правата на субектите на лични данни, информация за администратора на лични данни се съдържа в „Политиката за защита на лични данни” на Домакини ЕООД, която е публикувана на интернет страницата domakini.bg и е налична в офиса на „Домакини” ЕООД.

V. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Чл. 32 Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта.

Чл. 33 Забранява се изрично материалите, снимките, както всяка информация, обект на авторски права/интелектуална собственост, които са публикувани на този Сайт domakini.bg да бъдат копирани, публично разпространявани, използвани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. При констатирано такова нарушение, Доставчика има право да претендира за претърпени преки или косвени щети в пълен размер.

Чл. 34 Доставчика има право да ограничи достъпа на Потребител, който нарушава авторските права на сайта на domakini.bg, като деактивира неговия профил, ограничи неговия достъп и/или анулира неговото потребителско име и парола.

Чл. 35 Доставчика си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Доставчика и лицето публикуващо информацията.

Чл. 36 Доставчика има право по всяко време да променя и актуализира информация в сайта на domakini.bg.

Чл. 37 Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта на domakini.bg, настоящите Общи условия не се прилагат.

Чл. 38 Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията, публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

VI. Представяне на услугите. Цени

Чл. 39 Доставчикът е  насочен към предоставяне на услуги за населението. Информацията за всички предлагани услуги в сайта е разпределена по видове, групи и подгрупи, с или без абонаментни планове.

Чл. 40 В страницата на Доставчика – domakini.bg към всеки вид услуга или план са предоставени и основните характеристики на услугата, описание, цена и допълнителна информация, която има за цел да подпомогне избора на Потребителя. Доставчикът не претендира за изчерпателност на предоставената информация, както и не носи отговорност за неточности в описанието на услугата, които не се отнасят до основните характеристики на услугата.

Чл. 41 Всички, посочени цени в сайта на Доставчика, са посочени в Български левове и с включен ДДС, когато такъв се дължи. В случаите, при които дадена услуга има няколко разновидности, в страницата на Доставчика са посочени цените за всяка от тях.

Чл. 42 Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени по отношение на публикуваните услуги, цени или техни характеристики, като Потребителите се считат за автоматично информирани за посочените промени от датата им на публикуване в страницата на Доставчика.

Чл. 43 Възможно е част от информацията в сайта на Доставчика, да се отнася за услуги или планове, които към момента не се предлагат или не са достъпни.

Чл. 44 Доставчикът си запазва правото да предоставя отстъпки под различни форми, планове или на случаен принцип. Всички отстъпки важат към момента на тяхното предоставяне или за определения срок, ако има такъв. Предоставената отстъпка важи само за услугата, за която е предоставена, като не може да се комбинира с друга услуга, освен ако това не е упоменато.

VII. Регистрация

Чл. 45 Право на регистрация в сайта на Доставчика – domikini.bg имат всички пълнолетни и дееспособни лица, наричани в тези Общи условия Потребители.

Чл. 46 При извършване на регистрация всеки Потребител е длъжен да предостави актуални и верни данни (като имена, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, ЕИК за фирми и други), които са изискуеми във формата за регистрация и които може по всяко време да коригира или измени, при настъпили промени.

Чл. 47 При предоставяне на неверни данни, или злонамерени действия, целящи да причинят вреди на трети лица, Доставчика има право да прекрати регистрацията, като анулира потребителското име и парола за достъп до сайта на domakini.bg.

Чл. 48 (1) При регистрация в сайта на Доставчика-  domakini.bg, всеки Потребител избира и задава сам свое потребителско име и парола, с които има възможност да извърши покупка на услуги от сайта на Доставчика.

Чл. 48 (2) Всеки Потребител е длъжен лично да се грижи за опазване на своята парола за достъп до сайта на Доставчика.

Чл. 48 (3) В случай, че паролата за достъп до сайта на Доставчика, стане достъпна до трето лице, то Доставчикът НЕ носи отговорност за това, както и за всички последици от това.

Чл. 49 С извършването на регистрация на страницата на Доставчика – domakini.bg, Потребителят автоматично заявява и декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва Общите условия на Доставчика.

Чл. 50 Доставчика има право да съхранява предоставената информация от Потребителя при неговата регистрация, както и друга информация, необходима за идентификация на Потребителя.

VIII. Заявка, поръчка и сключване на договор

Чл. 51 Заявката за услуга се счита за подадена от Потребителя, в момента на постъпването ѝ в електронната система на Доставчика. Заявката за услуга дава възможност на Потребителя да избира и настройва времето за оказване на услугата и други параметри, достъпни чрез Сайта. Заявката за услуга може да бъде трансформирана в Поръчка за услуга, само след като бъде платена.

Чл. 52 В сайта на Доставчика – domakini.bg, заявки може да прави всяко пълнолетно и дееспособно лице. Заявки за услуги не се приемат, ако те са извършени от малолетни или непълнолетни лица, както и ако са посочени несъществуващи или грешни адреси.

Чл. 53 Всеки Потребител може да извърши заявка или поръчка на услуга с или без регистрация, съобразно условията описани в настоящите Общи условия. Всеки Потребител, извършил регистрация в сайта на Доставчика – domakini.bg, влиза със свои потребителско име и парола.

Чл. 54 Поръчката се счита за направена, когато успешно е завършена, включително е завършено и плащането към Доставчика (т.е. сумата е постъпила по банковата сметка на Доставчика). В случай на плащане на заявената услуга по банков път, е възможно постъплението на сумата по сметката на Доставчика да се забави. В тези случаи, както и във всички останали, поръчката се счита за завършена, в момента, в който парите са постъпили в сметката на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да потвърди поръчката по телефон и/или имейл, като, ако това не се случи, поръчката се счита за подадена и приета.

Чл. 55 Всяка поръчка се обработва, в рамките на деня до 17.00 часа, след като е получено плащането за съответната услуга. Поръчки, които са направени в почивни дни или след 17.00 часа, се обработват първия работен ден, след получено плащане.

Чл. 56 Доставянето на поръчаните от Потребителя услуги, за които е получено плащане по сметката на Доставчика се осъществява на посочения от Потребителя адрес в деня, за който е заявена и приета поръчката. Плащането следва да е получено не по-късно от един работен ден, преди датата на извършване на услуга.

Чл. 57 (1) Потребителят има право да поръчва всички услуги, посочени в Сайта на Доставчика. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вид на услугата, план, персонал, условия за плащане и начин за доставка, в рамките на предложените в Сайта на Доставчика възможности.

Чл. 57 (2) Извършването на услуга, за която към момента на поръчката е избран персонал, който не е наличен към момента на доставката, за която е получено плащане, е възможно да бъде извършена от друг персонал със същия или сходен рейтинг.

Чл. 57 (3) Потребителят има възможност да посочи желан срок за извършване на услугата, който може да бъде променян от страна на Доставчика, в зависимост от възможността на персонала да достави услугата на посочената дата, в посоченото населено място и адрес.

Чл. 57. (3) Срокът за изпълнение на услугите може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, с броя на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Доставчика.

Чл. 58 Доставката на поръчаните услуги се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 10 (десет) дни, като информира предварително Потребителите, заявили доставката.

Чл. 59 По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

Чл. 60 При поръчка за услуга на сайта на Доставчика, в поле“Забележки”, разположени при адреса, Потребителя има възможност да посочи индивидуални за него характеристики, като Доставчика може да се съобрази или да не се съобрази с тези предпочитанията на Потребителя, за което същият се счита за уведомен.

Чл. 61 За промени, които Потребителят желае да извърши, след като вече поръчката е потвърдена и платена, следва да се свърже с Доставчика, на посочените в сайта на Доставчика, форма за контакти или телефони.

Чл. 62 Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време и без задължение да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Чл. 63 При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта или поради други причини, в резултат на които поръчката не може да бъде изпълнена, Доставчика има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Чл. 64 (1) Всеки Потребител при извършване на поръчка за услуга в сайта на Доставчика на domakini.bg, влиза в договорни отношения с „Домакини” ЕООД, които са регламентирани с настоящите Общи условия. В случаите, в които даден Потребител, не желае да влезе в договорни отношения с „Домакини” ЕООД, следва да не извършва заявка, или поръчка за услуга.

Чл. 64 (2) С приемането на настоящите Общи условия, всеки Потребител автоматично влиза в договорни отношения с „Домакини” ЕООД.

Чл. 65 Във всички случаи на неуредени в договора въпроси или казуси се прилагат законите на Република България.

Чл. 66 За всички възникнали спорове между страните по договора, следва да се прилагат законите на Република България, като бъдат решени чрез съответните компетентни органи за това.

Чл. 67 В случай на недействителност, на която и да е от точките/членовете или разпоредбите на настоящите Общи условия, те не водят до недействителност на целия договор.

IX. Заплащане на закупени услуги

Чл. 68 Всички заявени или закупени услуги от Доставчика, могат да бъдат заплатени по един от следните начини: чрез превод по банковата сметка на Доставчика, чрез плащане с банкова дебитна или кредитна карта през виртуален пос терминал, чрез използване на оператор на платежни услуги (Easy Pay, ePay). Потребителят се задължава да заплати заявената от него услуга най-малко един ден (24 часа), преди датата на извършване на услугата. Услугата се счита за заплатена, когато сумата е налична по банковата сметка на Доставчика.

Чл. 69 На платформата на Доставчика на domakini.bg, може да се плати с Maestro, Visa, Visa Electron, MasterCart, MasterCart Electronic. В брой на каси Easy Pay, през системата ePay или по банков път.

Чл. 70 При заплащане по банков път (чрез дебитна или кредитна карта, банков превод, системата на ePay.bg), Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната услуга, съгласно потвърдена поръчка, издадена фактура и едва след като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Доставчика, доставката на поръчаните услуги се изпълнява.

Чл. 71 Не се допуска Потребителите да заплащат под каквато и да била форма на персонала на Доставчика, оказващ услугата.

Чл. 72. Всички ваучери, подаръчни карти (гифт карти), издадени от Доставчика, могат да бъдат използвани за поръчка и покупка на услуги на страницата на  Доставчика.

X. Защита на данните при плащане

Чл. 73 За защита на данните на при плащане Доставчика използва SSL сертификат (Secure Socket Layer), който осигурява криптиране на връзката между уебсайта на Доставчика – domakini.bg и Потребителя (браузър). По този начин информацията е защитена от прихващане при неоторизиран достъп.

Чл. 74 Доставчикът не съхранява информация за банкови сметки, кредитни и/или дебитни карти на своята платформа.

Чл. 75 В случаите, при които сайта на Доставчикa бъде атакуван от неоторизирани и злонамерени трети лица, domakini.bg, както и Доставчикa не носи отговорност за причинени вреди на своите Потребители.

Чл. 76 Доставчикът не носи отговорност, ако към момента на плащане, даден метод на плащане не е наличен или не функционира или плащането не може да бъде извършено.

Чл. 77 Доставчикът не отговаря за таксите, начислени от банките или операторите на платежни услуги при извършване на плащане от страна на клиента.

XI. Отказ от поръчка

Чл. 78 Доставчикът има право да откаже извършване на услуга на Потребителя, в случаи, че няма постъпило плащане по сметка на Доставчика за съответната услуга.

Чл. 79 (1) Всеки Потребител, може да се откаже от направена от него поръчка за услуга, до 17.00, но не по-късно от 48 часа, преди датата за посещение.

Чл. 79 (2) При отказ от поръчка всеки Потребител дължи такса в размер на двадесет лева

Чл. 79 (3) При отказ от поръчка до 48 часа, преди датата за поръчка, всеки Потребител може да избере друга дата за извършване на услугата.

Чл. 79 (4) Всеки Потребител има право на едно отлагане на поръчка за един абонаментен план.

Чл. 80 Отказ от поръчка, подадени по-късно от 48 часа преди деня на посещениeто, не се приемат, като посещението се счита за извършено.

Чл. 81 Доставка на поръчаната услуга от Доставчика се осъществява на посочения от Потребителя адрес – апартамент, къща, къща с дворно място или офис за сгради, въведени в експлоатация с или без акт образец 16, с или без работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

Чл. 82  При посочени от Потребителя грешен или неверен адрес за извършване на услугата и/или телефонен номер за контакт, Доставчика не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на услугата.

Чл. 83 Когато персонал на Доставчика е отишъл на грешен адрес в следствие на невярно подадена информация от Потребителя, платената от него парична сума за този вид услуга не се възстановява.

Чл. 84 (1) Потребителят носи отговорност помещенията, където се оказва услугата, да са обитаеми и безопасни за персонала на Доставчика и да не представляват заплаха за здравето и живота на персонала на Доставчика.

Чл. 84 (2) В случай, че домът на Потребителя представлява заплаха за персонала на Доставчика, то Доставчика си запазва правото по всяко време да откаже предоставяне на услуга на Потребителя.

Чл. 84 (3) При злонамерени действия от страна на Потребителя, Доставчика си запазва правото да откаже извършване на услуга.

Чл. 85 Доставчикът не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства.

XII. Отказ от договор

Чл. 86 Всеки Потребител в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на договора, има право да се откаже от договора за извършване на услуга от Доставчика.

Чл. 87 (1) При отказ от договор, Потребителят дължи такса в размер на 20 лв., за отказ от договор.

 Чл. 87 (2) При отказ от договор, в случаите, при които има извършени услуги, Потребителят следва да заплати услугите, които са били извършени от Доставчика към момента на отказa.

Чл. 87 (3) Доставчикът следва да възстанови разликата между платената от клиента сума и стойността на използваните вече услуги.

Чл. 88 За да се откаже от договора за услуга, Потребителят следва да се идентифицира пред Доставчика със своите имена, адрес, телефон, както и с решението си, да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например: писмо по електронна поща, писмо изпратено по поща, или донесено лично в офиса на Доставчика). Потребителят може да използва и формуляр, който му е предложен от Доставчика, приложен по-долу, който не е задължителен:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „Домакини” ЕООД

                                                                                      гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” 57
ел. поща: office@domakini.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………………

– Телефон за връзка ……………………………………………………………………………………………………………….

– Банкова сметкa (IBAN) …………………………………………………………………………………………………

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………………………..
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

–Дата………………………………..

* Ненужното се зачертава.“

Чл. 89 Същият стандартен или друг формуляр за отказ, Потребителят може да подаде по електронен път, както и всякакво друго заявление за отказ на сайта на Доставчика. В случаите, в които се използва тази възможност, Доставчика незабавно следва да изпрати, съобщение на електронната поща на Потребителя, за потвърждение на получаването на отказа.

Чл. 90 Потребителят следва да изпрати съобщението за право на отказ, в срок до 14 дни от сключването на договора, но преди изтичането срока на договора.

Чл. 91 (1) При отказ от договор, Доставчикът следва да възстанови паричните суми на Потребителя.

Чл. 91 (2) Потребителите, които първоначално са платили с банкови карти ( дебитни/ кредитни), възстановяването на паричните суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до четиринадесет работни дни.

 Чл. 91 (3) Потребителите, които са платили по банков път, следва да предоставят банкова сметка, по която да бъдат възстановени, заплатените от тях парични суми, в срок до четиринадесет работни дни.

Чл. 92 За дата на отказ се счита, датата, на която Доставчика е бил уведомен, от страна на Потребителя.

XIII Причинени вреди, кражби и злоупотреби

Чл. 93 (1) При извършване на услугата от Доставчика, жилищата следва да бъдат внимателно прегледани от Потребителя и/или упълномощено от него лице, като при установени видими вреди, повреди или кражби, както и други щети или имуществени вреди, установени при извършване на услугата, от страна на персонала на Доставчика, Потребителят следва незабавно да се обърне към съответния регламентиран орган на реда, в присъствието, на който да бъдат констатирани причинените липси или вреди.

Чл. 93 (2) Всеки Потребител и/или упълномощено е длъжен да подсигури сигурността на имота- отключване и заключване на имота. Служителите на Домакини, нямат задължение и не носят отговорност относно отключване и заключване на имота.

Чл. 94 (1) В случай, че по законоустановения начин бъде доказано, че причинените вреди/кражби са по вина на персонала на Доставчика, то щетите следва да бъдат възстановени от Доставчика.

Чл. 94 (2) Доставчикът от своя страна има право по съдебен ред да търси пълна отговорност от персонала на Домакини.

Чл. 95 Доставчикът се задължава да съдейства на компетентните органи при всички възникнали подобни случаи, които уронват неговия престиж.

Чл. 96 Доставчикът, не носи отговорност и не възстановява парични суми за причинени вреди, щети или кражби, в случаите в които Потребителят не е сигнализирал незабавно съответния регламентиран орган на реда, в резултат, на което не може да бъде доказано, че причинената вреда/щета е извършена от персонала на Доставчика.

Чл. 97 (1). Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, при изпълнение на услугата, които нямат пряка връзка с изпълнението на услугата и които не са доказани по съответния законен ред

Чл. 97 (2). Доставчикът не носи отговорност за повреждане на вещ, имаща сантиментална стойност за Потребителя, както и за вреди с нематериален характер, които не са доказани по съответния законен ред.

Чл. 98 (1). Всеки Потребител е длъжен да провери непосредствено след извършване на услугата от персонал на Доставчика за евентуална кражба, повредена или счупена вещ.

Чл. 98 (2). Всеки Потребител се задължава да предостави безпрепятствена среда и достъп за извършване на услугата, да не оставя ценни предмети на места, където могат лесно да бъдат счупени или повредени, както и пари и бижута, за които в последствие може да претендира за кражба.

Чл. 99 В случаите, при които Потребителя приема извършената от Доставчика услуга без забележки и без констатирани липси, кражби или вреди, всички и всякакви последващи претенции за причинени вреди от Доставчика, се считат за неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

XIV. Рекламации

Чл. 100 Потребителят има право по всяко време да подаде рекламация, за предоставената услуга от Доставчика, в случай, че услугата е извършена некачествено или Потребителя не е доволен от изпълнената услуга.

Чл. 101 (1). В случай на рекламация, Потребителят има право да претендира за:

Чл. 101 (2). Повторно изпълнение на услугата;

Чл. 101 (3). Възстановяване на част/или цялата сума за извършената услуга;

Чл. 101 (4). По-качествено изпълнение на услугата, при следващо посещение;

Чл. 101 (5). Смяна на обслужващия персонал;

Чл. 101 (6). Други

Чл. 102 (1). Потребителят може да подаде рекламация, като уведоми Доставчика за своите имена, адрес, телефон, както кратко описание на услугата, от която не е доволен.

Чл. 102 (2). Рекламацията може да бъде подадена с писмо, по електронна поща, фейсбук или изпратено по пощата, или донесено лично в офиса на Доставчика.

Чл. 102 (3). Потребителят може да използва и формуляр, който му е предложен от Доставчика, приложен по-долу, който не е задължителен:

 

Стандартен формуляр за рекламация

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено при рекламация)
До „Домакини” ЕООД

                                                                              гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” 57,
ел. поща: office@domakini.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, за рекламация към сключения от мен/

нас* договор за покупка на предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Поръчано на*/Получено на* ………………………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите ………………………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ……………………………………………………………………………………………..

– Телефон ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Рекламация относно……………………………………………………………………………………………………….

– Подпис на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ……………………………………………………………………………………………………………………………..

* Ненужното се зачертава.

Чл. 103 Доставчикът разглежда всички подадени рекламации, индивидуално, с повишено внимание, добросъвестно и с необходимата отговорност и коректност, като се свързва с всеки Потребител по имейл, телефон, фейсбук или пощенски адрес.

Чл. 104 (1) За всяка удовлетворена рекламации, Доставчика изготвят документ в два екземпляра, единия от който се изпраща на Потребителя по имейл или пощенски адрес.

Чл. 104 (2) При възстановяване на част или цялата сума за извършена поръчка, в случаите при които Потребителите първоначално са платили с банкови карти (дебитни/кредитни), възстановяването на паричните суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от четиринадесет работни дни.

Чл. 104 (3) В случаите, при които Потребителите са платили по банков път, следва да предоставят банкова сметка, по която да бъдат възстановени, заплатените от тях парични суми в срок от четиринадесет работни дни.

XV. Прекратяване на договор

Чл. 105 Договорът за предоставяне на услуги от Доставчика, може да бъде прекратен в предвидените в закона случаи, като: изтичане срока на договора, при обявяване в ликвидация, несъстоятелност, прекратяване на регистрацията на Потребителя, при прекратяване на дейността на Доставчика, или при спиране поддържането на сайта на Доставчика, при взаимно съгласие или с едностранно предизвестие на всяка от страните, или невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си или други обстоятелства, предвидени в закона.

Чл. 106 В случай, че Доставчика, установи, че предоставяните услуги, се използват в нарушение на законодателството на Република България или общоприетите нравствени норми или в нарушение на настоящите Общи условия, то Доставчика има право без предизвестие и без да дължи неустойки или възстановяване на суми, едностранно да прекрати договора за услуги на Потребителя.

XVI Политика за бисквитки

Чл. 107 Сайта на Доставчика, използва бисквитки/cookies, което се прави с цел повишаване ефективността на електронната платформа на domaniki.bg. Съхранението и обработката на бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на Домакини, която е публикувана на страницата на Domakini.bg, където всеки Потребител може да се запознае с условията за ползване на бисквитки/cookies. (Политика за Бисквитки/Cookies)

XVII. Други 

Чл. 108 (1) Всяка информация публикувана на страницата на Доставчика, може да бъде променяна по всяко време от Доставчика, без предупреждение и без предварително уведомление на Потребителите.

Чл. 108 (2) Доставчикът може да актуализира настоящите Общи условия по всяко време, като с тяхното публикуване в страницата на Доставчика, Потребителят се счита за автоматично уведомен за измененията.

Чл. 109 Всеки Потребител се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България.

Чл. 110 Доставчикът си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, след направена заявка, след регистрация в сайта, както и съобщения, свързани с промоции, нови услуги, или с промени в условията и начините за доставка, както и други съобщения и каквато и да е друга информация, публикувана на сайта на Доставчика, след предоставено съгласие от Потребителя.

Чл. 111 Всеки Потребител може да отправя въпроси, запитвания или консултации онлайн, чрез сайта на Доставчика, на имейл office@domakini.bg, през фейсбук страницата, от понеделник до петък, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Чл. 112 (1). При публикуване на коментар от Потребител, то той потвърждава, че е запознат с Общите условия на Доставчика, които се задължава да спазва.

Чл. 112. (2). Всеки Потребител на Доставчика се задължава да не публикува коментари, които подтикват към насилие, които са с религиозна нетърпимост, нецензурно съдържание, грубо, обидно или порнографско съдържание, които застрашават спокойствието на гражданите или уронват престижа на domakini.bg.

Чл. 112 (3). Доставчикът не носи отговорност за недобросъвестни нецензурни коментари, за тяхната истинност и съдържание, публикувани от Потребители на сайта на Доставчика.

Чл. 113 (1). Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени в резултат от посещението на сайта.

Чл. 113 (2). Информацията, посочена в сайта, е предназначена единствено за лично ползване, без право на копиране на снимки и продукти.

Чл. 114  Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители от 01.12.2018 г.

Чл. 115 (1) В случай на недействителност, на която и да е от точките/членовете или разпоредбите на настоящите Общи условия, те не водят до недействителност на целия договор.

Чл. 115 (2) За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България и надлежния български съд..

Чл. 116 Потребителят се съгласява с Общите условия на Domakini.bg

Чл. 117  С натискане на всеки един бутон, клик, линк, обект, връзка на сайта на Доставчика, како и с линка към настоящите Общи условия, Потребителя се счита, че е запознат с Общите условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

Чл. 118 (1)  При възникване на какъвто и да е спор, относно покупка на услуга, Потребителят може да се обърне към:

Чл. 118 (2) Комисията за защита на потребителите: адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24; факс: 02 / 988 42 18, тел: 0700 111 22 , Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 118 (3) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД): адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518, Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Чл. 119 Координатите на Доставчика са следните: адрес Варна 9000, ул. Братя Миладинови  57; / ел. поща: office@domakini.bg.