Всеки Потребител в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора, има право да се откаже от договора за извършване на услуга предоставени от Домакини. При отказ от договор всеки Потребител дължи такса в размер на двадесет лева.

При отказ от договор, Потребителя следва да заплати услугите, които са били извършени от Домакини, към момента на отказa. Домакини възстановява разликата между платената от клиента сума и стойността на използваните вече услуги.

За да се откаже от договора за услуга, Потребителят следва да се идентифицира пред Домакини със своите имена, адрес, телефон, както и с решението си, да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например: писмо по електронна поща, пощенско писмо, или писмо донесено лично в офиса на Домакини).

Потребителят следва да изпрати съобщението за право на отказ, преди изтичането срока на договора.

За дата на отказ се счита, датата, на която Домакини са уведомени, от страна на Потребителя.

При отказ от договор, когато Потребителите първоначално са платили с банкови карти (дебитни/кредитни), възстановяването на паричните суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от четиринадесет работни дни.

При отказ от договор, когато Потребителите са платили по банков път, следва да предоставят банкова сметка, по която да бъдат възстановени, заплатените от тях парични суми. Възстановяването на парични суми по банков път се извършва в срок от четиринадесет работни дни.

Потребителят може да използва и формуляр, който му е предложен от Домакини, приложен по-долу, който не е задължителен.

Същият стандартен или друг формуляр за отказ, Потребителят може да подаде по електронен път, както и всякакво друго заявление за отказ на сайта на Домакини. В случаите, в които се използва тази възможност, Домакини незабавно следва да изпрати, съобщение на електронната поща на Потребителя, за потвърждение на получения отказ.