Политиката за защита на лични данни на Домакини е съобразена с Общия Регламент (ЕС) 2016/679, на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, известен като GDPR, Закона за защита на лични данни и Закона за електронната търговия. Домакини зачита правата и отдава голямо значение на ненамесата и неприкосновеността на личния живот на своите Потребители.

Политиката за защита на лични данни се отнася за уеб страницата на domakini.bg, мобилната версия и блога на сайта, обслужван от „Домакини” ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Братя Миладинови” 57, наричан по долу Домакини. Във връзка с предоставените продукти/услуги на сайта на domakini.bg, мобилната версия и блога на сайта, може да се запознаете с политиката за защита на лични данни.

Дефиниции

„Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Субект на данни” – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора

„Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Политика за защита на лични данни“ означава настоящата политика на Домакини за защита на Личните данни.

 „Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

„Обработване на Лични данни“ означава всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

„Регламент (ЕС) 2016/679”– Регламент (ЕС) 2016/679, на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016г.

Актуализиране на настоящата Политика за защита на лични данни

Възможно е политиката за защита на лични данни да бъде актуализирана. Най-новата версия винаги, следва да бъде достъпна на нашия уебсайт. Всички съществени промени в Политиката за защита на лични данни, следва да бъдат съобщени, например целта на използването на личните данни, самоличността на администратора или правата на Потребителя.

Администратор по защита на личните данни

В Домакини има определен администратор по защита на лични данни, с което  гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия администратор по защита на лични данни на  електронния адрес domakini@mail.bg или office@domakini.bg и да напишете АЗЛД като заглавие на имейла.

Необходими лични данни.

Информацията, която Домакини може да събира включва: имена, адрес, телефон, електронна поща и всяка друга информация, която е необходима във връзка с извършването на услугата. Данните предоставени от Потребителите се използват от Домакини за обработка, изпълнение и доставка на направените поръчки. Домакини не желае да събира или обработва данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Сайта, блога към сайта и мобилното приложение на Домакини могат да съхраняват и събират информация посредством бисквитки (cookies), съгласно Политиката за бисквитките.

Всички лични данни на страницата на Домакини са доброволно предоставени от Потребителите. Всеки Пoтребител, в момента на предоставянето на тази информация се съгласява, тя да бъде използвана от Домакини.

За какво ще използваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни са необходими, за да може да се изпълни направената от Вас поръчка. Това може да включва обработване на поръчка, анулиране, проблеми с поръчка, възстановяване на стойност, съгласно закона. Обработването на лични данни се извършва съгласно приложимото законодателство, включително данъчно и счетоводно законодателство.

Възможно е да бъде проведено пазарно проучване или да бъдете помолени да попълните анкета. В тези случаи Домакини се грижат Вашите права да останат незасегнати.

Възможно е Домакини да предоставят информация на трети лица, за да защитят правата си. Това може да се случи като бъдат предприети мерки за предотвратяване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи; защита на уебсайта и потребителите на Домакини срещу кибератаки.

Срокове за съхранение на лични данни

Докато имате акаунт в Домакини, Вашите лични данни се съхраняват. Вие винаги може да поискате от Домакини определена информация да бъде изтрита или Вашия акаунт да бъде закрит. Възможно е Домакини да запазят опредена информация, дори и след закриване на Вашия акаунт, в случаите при които приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

При завършена поръчка или изпълнен договор Домакини съхраняват всички Ваши лични данни на основание чл. 6, ал. 1 (а); (б) от GDPR до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството 10 годишен срок.

На кого предоставяме Вашите лични данни?

Информацията предоставена на платформата на Домакини, не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните, както и не се предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, като:

  • Обработване на плащането от доставчик на платежни услуги -банка, ePay, PayPal, ,
  • Счетоводителя на Домакини;
  • Застрахователни компании;
  • Доставчици на IT услуги;
  • куриерската фирма („Спиди“ АД и „Еконт Експрес” ООД), с които е възможно да Ви бъдат доставени услуги.

Достъпът до Вашите лични данни се осъществява съгласно закона за защита на лични данните. Информацията, която се предоставя се дава, въз основа на сключени договори. По закон Домакини са задължени, въз основа на отправено официално искане, да предостави и информация на публични органи.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри, като Домакини гарантира съхранение на резервни копия и криптирана връзка. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Домакини съхранява лични данни, единствено с цел предоставяне на услугите, предлагани от сайта на domakini.bg. Съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, телефон, имейл адрес и данни свързани с плащане по банков път.

Въпреки всички мерки, които са предприети е възможно информация по интернет, да не е напълно сигурна и безопасна, като съществува риск данните да бъдат използвани и преглеждани от трети неупълномощени страни. За тази уязвимост на системата, Домакини не може да поеме отговорност.

Права на субектите на данни

Всеки Потребител, като субект на данни има право на достъп до личните си данни, които Домакини обработва, както и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост на данни, възражение или оттегляне на съгласие по отношение на обработване на Вашите лични данни.

За въпроси свързани с политиката за защита на лични данни можете да се свържете с администратора по защита на лични данни на Домакини по всяко време, като изпратите своето искане (което трябва да съдържа имена, адрес, телефон, електронна поща, описание) на посочените координати: Адрес, град Варна 9000, ул. Братя Миладинови 57 или по електронната поща domakini@mail.bg или office@domakini.bg, като напишете АЗЛД като заглавие на имейла.

Домакини ЕООД, предоставя информация относно предприетите действия въз основа на подадено искане за упражняване правата на субектите в срок до 30 дни от получаването на искането. При необходимост срока може да бъде удължен с  30 дни, като за всяко удължаване Домакини следва да уведоми лицето, субект на данни за удължаването на срока, както и причините за забавянето.

В случай, че има опасения относно самоличността на физическото лице, което подава искането, Домакини може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаване самоличността на субекта на лични данни.

В случай, че Домакини не може да идентифицира субекта на данни, описанието не е точно или не е изпратено според настоящата политика, то Домакини не са задължени да отговарят на искането.

Когато искането е подадено по електронен път, то Домакини предоставят отговор отново по електронен път, освен ако субекта на данни не е поискал друго.

Ако смятате, че по някакъв начин Вашите права, като субект на данни са нарушени или в случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни винаги може да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни, на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,  Електронна поща: kzld@cpdp.bg тел. 02/91-53-518, Интернет страница https://www.cpdp.bg/